ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ПОЛ (ОТ 2008 ГОДИНА)1, 2
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Пол*
(0/3) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Общо
Мъже
Жени
Изчисти избраните
Агрегирана номенклатура А21 на базата на КИД-2008 (буквен код)*
(0/20) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
ОБЩО
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СТРОИТЕЛСТВО
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ; ДЕЙНОСТИ НА ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБИ
Изчисти избраните
Времева разбивка*
(0/15) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Дата на следваща актуализация:15/04/2024
Бележки към справката
 • 1() Поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
 • 2Прекъсване на динамичния ред през 2022 година.
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Пол
Текст
Код
Текст и код
Агрегирана номенклатура А21 на базата на КИД-2008 (буквен код)
Текст
Код
Текст и код
Времева разбивка
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Пол
Агрегирана номенклатура А21 на базата на КИД-2008 (буквен код)
Мерни единици
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!