ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦА1, 2
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Показатели*
(0/5) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Предприятия
Заети лица
Дълготрайни материални активи
Приходи от дейността
Разходи за дейността
Изчисти избраните
Агрегирана номенклатура А21 на базата на КИД-2008 (буквен код)*
(0/18) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1 Общо (всички икономически дейности, с изключение на сектори K, O, T и U)
A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
F СТРОИТЕЛСТВО
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
P ОБРАЗОВАНИЕ
Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА
R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Изчисти избраните
Големина на групата според броя на заетите лица*
(0/5) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Общо
0 - 9
10 - 49
50 - 249
250 +
Изчисти избраните
Времева разбивка*
(0/13) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Дата на следваща актуализация:31/08/2022
Бележки към справката
 • 1".." - конфиденциални данни
 • 2"-" - няма случай
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Показатели
Текст
Код
Текст и код
Агрегирана номенклатура А21 на базата на КИД-2008 (буквен код)
Текст
Код
Текст и код
Големина на групата според броя на заетите лица
Текст
Код
Текст и код
Времева разбивка
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Агрегирана номенклатура А21 на базата на КИД-2008 (буквен код)
Големина на групата според броя на заетите лица
Показатели
Мерни единици
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!