ПРОДПРОМ ДАННИ АГРЕГИРАНИ ПО ПРОДУКТОВИ ПОДКАТЕГОРИИ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ПРОДУКТИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (КПИД-2008/ КПИД-2015)-ДИНАМИЧЕН РЕД1, 2, 3, 4, 5, 6
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Показатели*
(0/3) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Производство (Количество)
Продажби - общо (Количество)
Продажби - общо (Стойност в хил. лв. без ДДС и акцизи)
Изчисти избраните
Класификация на промишлената продукция*
(0/2157) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
107.10 Добив на железни руди
207.10.10 Железни руди и техните концентрати
107.29 Добив на руди на цветни метали
207.29.11 Медни руди и техните концентрати
207.29.12 Никелови руди и техните концентрати
207.29.13 Алуминиеви руди и техните концентрати
207.29.14 Руди на благородни метали и техните концентрати
207.29.15 Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати
207.29.19 Други руди на цветни метали и техните концентрати
108.11 Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
208.11.11 Мрамор и други строителни и декоративни варовици
208.11.12 Гранит, пясъчник и други строителни и декоративни скални материали
208.11.20 Варовик и суров гипс
208.11.30 Креда и некалциниран доломит
208.11.40 Шисти
108.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин
208.12.11 Естествен пясък
208.12.12 Трошен камък и чакъл; гранули, отломки и прах от скални материали
208.12.12 Трошен камък и чакъл; трошляк, отломки и прах от скални материали
208.12.13 Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащи чакъл или трошен камък, за строителството
208.12.13 Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащ чакъл или трошен камък, за строителството
208.12.21 Каолин и други каолинови глини
208.12.22 Други глини; андалузит, кианит, силиманит; мулит; шамотна или динасова пръст
108.91 Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове
208.91.11 Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди
208.91.11 Естествени калциеви или калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди
208.91.12 Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана
208.91.19 Други минерални суровини за химическото производство и естествени торове
208.91.19 Други минерални суровини за химическото производство и за торове
108.93 Добив на сол
208.93.10 Сол и чист натриев хлорид
208.93.10 Сол и чист натриев хлорид; морска вода
108.99 Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде
208.99.10 Природни битуми и природни асфалти; асфалтити и асфалтени скали
208.99.10 Природни битуми и асфалти; асфалтити и асфалтени скали
208.99.21 Благородни и скъпоценни камъни (без технически диаманти), необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени
208.99.22 Технически диаманти, необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви
208.99.29 Други минерали, н.д.
110.11 Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици
210.11.11 Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено
210.11.12 Месо от животни от рода на свинете, прясно или охладено
210.11.12 Месо от свине, прясно или охладено
210.11.13 Месо от животни от рода на овцете, прясно или охладено
210.11.13 Месо от овце, прясно или охладено
210.11.14 Месо от животни от рода на козите, прясно или охладено
210.11.14 Месо от кози, прясно или охладено
210.11.15 Месо от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, прясно или охладено
210.11.15 Месо от коне, магарета, мулета или катъри, прясно или охладено
210.11.20 Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни или охладени
210.11.20 Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, пресни или охладени
210.11.31 Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено
210.11.32 Месо от животни от рода на свинете, замразено
210.11.32 Месо от свине, замразено
210.11.33 Месо от животни от рода на овцете, замразено
210.11.33 Месо от овце, замразено
210.11.34 Месо от животни от рода на козите, замразено
210.11.34 Месо от кози, замразено
210.11.35 Месо от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, замразено
210.11.35 Месо от коне, магарета, мулета или катъри, замразено
210.11.39 Месо и субпродукти, годни за консумация, от други животни, пресни, охладени или замразени
210.11.39 Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, замразени; месо и субпродукти, годни за консумация, от други животни, пресни, охладени или замразени
210.11.41 Вълна, непрана (серлява), вкл. вълната, измита върху животното
210.11.41 Вълна табашка, непрана
210.11.42 Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, цели
210.11.43 Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, други
210.11.43 Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, различни от целите
210.11.44 Сурови кожи от овце и агнета
210.11.44 Сурови кожи от овце или агнета
210.11.45 Сурови кожи от кози и ярета
210.11.45 Сурови кожи от кози или ярета
210.11.50 Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете, козите и свинете
210.11.50 Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине
210.11.60 Необработени животински отпадъци, негодни за консумация от човека
110.12 Производство и преработка на месо от домашни птици
210.12.10 Месо от домашни птици, прясно или охладено
210.12.20 Месо от домашни птици, замразено
210.12.30 Мазнини от птици
210.12.40 Субпродукти (без черния дроб), годни за консумация, от домашни птици
210.12.40 Субпродукти, годни за консумация, от домашни птици
210.12.50 Кожи и други части от птици, покрити с пера
210.12.50 Перушина и кожи и други части от птици, покрити с пера
110.13 Производство на месни продукти, без готови ястия
210.13.11 Месо от животни от рода на свинете, осолено или в саламура, сушено или пушено
210.13.11 Месо от свине, осолено или в саламура, сушено или пушено
210.13.12 Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, осолено или в саламура, сушено или пушено
210.13.13 Месо от птици и други животни, субпродукти, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашно и прахове, годни за консумация, от месо или субпродукти
210.13.13 Месо и субпродукти (без тези от едър рогат добитък и свине), осолени или в саламура, сушени или пушени; брашно и прахове от месо или субпродукти, годни за консумация
210.13.13 Месо (без месо от едър рогат добитък и свине) и субпродукти, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашно и прахове от месо или субпродукти, годни за консумация
210.13.14 Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти или кръв
210.13.15 Други приготвени храни и консерви от месо, субпродукти или кръв, без готови месни ястия
210.13.15 Други приготвени храни и консерви от месо, субпродукти или кръв
210.13.16 Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули, негодни за консумация от човека, от месо или субпродукти; пръжки
210.13.16 Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от месо или субпродукти, негодни за консумация от човека; пръжки
210.13.91 Готвене и други услуги по преработване на месни продукти
210.13.91 Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на месни продукти
110.20 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
210.20.11 Филета и друго обезкостено месо (дори смляно) от риба, пресни или охладени
210.20.11 Филета и друго месо (дори смляно) от риба, пресни или охладени
210.20.12 Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени
210.20.13 Риба, замразена
210.20.14 Филета от риба, замразени
210.20.15 Друго обезкостено месо (дори смляно) от риба, замразено
210.20.15 Друго месо от риба (дори смляно), замразено
210.20.16 Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени
210.20.21 Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но непушени
210.20.22 Брашно, грис и агломерати под формата на гранули от риба, годни за консумация от човека; черен дроб, хайвер и семенна течност, от риба, сушени, пушени, осолени или в саламура
210.20.22 Черен дроб, хайвер, семенна течност, перки, глави, опашки, плавателни мехури и други субпродукти от риба, годни за консумация от човека, сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно, грис и агломерати под формата на гранули от риба, годни за консумация от човека
210.20.23 Риба, сушена, дори осолена или в саламура
210.20.24 Риба, пушена, вкл. филета
210.20.24 Риба, вкл. филета, пушена
210.20.25 Риба, преработена или консервирана по друг начин, без готови рибни ястия
210.20.26 Хайвер и неговите заместители
210.20.31 Ракообразни и брашно, грис и агломерати под формата на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека, замразени
210.20.31 Ракообразни, замразени, сушени, осолени или в саламура
210.20.32 Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
210.20.32 Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура
210.20.33 Други водни безгръбначни и брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от водни безгръбначни, различни от ракообразните, годни за консумация от човека, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени
210.20.33 Други водни безгръбначни и водорасли, замразени, сушени, осолени или в саламура
210.20.34 Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани
210.20.34 Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, преработени или консервирани по друг начин
210.20.41 Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека
210.20.41 Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека
210.20.42 Други продукти от риба, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека
210.20.42 Други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека
110.31 Преработка и консервиране на картофи
210.31.11 Картофи, замразени
210.31.12 Картофи, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, смлени, но необработени по друг начин
210.31.12 Картофи, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, но необработени по друг начин
210.31.13 Брашно, грис, прах, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от сушени картофи
210.31.13 Брашно, грис, прахове, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от сушени картофи
210.31.14 Картофи, приготвени или консервирани по друг начин, незамразени
210.31.14 Картофи, приготвени или консервирани
110.32 Производство на плодови и зеленчукови сокове
210.32.11 Сок натурален от домати, с тегловно съдържание на сухо вещество <= 7%
210.32.11 Сок от домати, с тегловно съдържание на сухо вещество <= 7%
210.32.11 Сок от домати, с тегловно съдържание на сухо вещество <= 7 %
210.32.13 Сок натурален от грейпфрути
210.32.13 Сок от грейпфрути
210.32.14 Сок натурален от ананас
210.32.14 Сок от ананаси
210.32.15 Сок натурален от грозде (вкл. неферментирала гроздова мъст)
210.32.15 Сок от грозде (вкл. неферментирала гроздова мъст)
210.32.16 Сок натурален от ябълки
210.32.16 Сок от ябълки
210.32.17 Смеси от натурални плодови и зеленчукови сокове
210.32.17 Смеси от плодови и зеленчукови сокове
210.32.19 Сок натурален от други плодове или зеленчуци
210.32.19 Сок от други плодове или зеленчуци
110.39 Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия
210.39.11 Зеленчуци (без картофи), замразени
210.39.12 Зеленчуци (без картофи), временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние
210.39.13 Зеленчуци (без картофи), сушени
210.39.15 Фасул, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия
210.39.16 Грах, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия
210.39.17 Други зеленчуци (без картофи), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия
210.39.18 Зеленчуци (без картофи), плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина
210.39.18 Зеленчуци (без картофи), плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина
210.39.21 Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени
210.39.22 Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове
210.39.22 Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши, от плодове
210.39.23 Черупкови плодове, фъстъци и други ядки и семена, печени, осолени или приготвени по друг начин
210.39.24 Плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние
210.39.25 Други плодове, преработени или консервирани по друг начин
210.39.25 Фъстъци и черупкови плодове, сурови, обелени
210.39.29 Плодове, сушени, приготвени или консервирани по друг начин
210.39.30 Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти
210.39.91 Готвене и други услуги по преработване на плодове и зеленчуци
210.39.91 Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на плодове и зеленчуци
110.41 Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин
210.41.11 Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, несмесени, необработени по друг начин
210.41.12 Мазнини и масла и техните фракции, от риба или морски бозайници
210.41.12 Мазнини и масла и техните фракции, от риба и морски бозайници
210.41.19 Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, но не химически модифицирани
210.41.19 Други мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени
210.41.21 Соево масло, сурово
210.41.21 Фъстъчено масло, сурово
210.41.22 Фъстъчено масло, сурово
210.41.22 Маслиново масло, сурово
210.41.23 Маслиново масло, сурово
210.41.23 Слънчогледово масло, сурово
210.41.24 Слънчогледово масло, сурово
210.41.24 Рапично, репично и синапено масло, сурови
210.41.25 Памучно масло, сурово
210.41.25 Палмово масло, сурово
210.41.26 Рапично, репично или синапено масло, сурови
210.41.27 Палмово масло, сурово
210.41.28 Кокосово масло, сурово
210.41.29 Други растителни масла, сурови
210.41.30 Памучен линтер
210.41.41 Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла и мазнини
210.41.41 Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла или мазнини
210.41.42 Брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно
210.41.51 Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифицирани
210.41.51 Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
210.41.52 Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифицирани
210.41.52 Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
210.41.53 Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифицирани
210.41.53 Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
210.41.54 Слънчогледово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифицирани
210.41.54 Слънчогледово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
210.41.55 Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифицирани
210.41.55 Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
210.41.56 Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически модифицирани
210.41.56 Рапично, репично и синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически променени
210.41.57 Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифицирани
210.41.57 Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
210.41.58 Кокосово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифицирани
210.41.58 Кокосово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
210.41.59 Други растителни масла (без царевичното масло) и мазнини (вкл. твърдите) и техните фракции, рафинирани, но не химически модифицирани
210.41.59 Други растителни масла и нелетливи растителни масла и мазнини (без царевичното масло) и техните фракции, рафинирани, но не химически променени
210.41.60 Животински или растителни масла и мазнини и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, но необработени по друг начин
210.41.60 Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани, но необработени по друг начин
210.41.71 Растителни восъци (без триглицериди)
210.41.72 Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход
110.42 Производство на маргарин и подобни хранителни мазнини
210.42.10 Маргарин и други подобни хранителни мазнини
210.42.10 Маргарин и подобни хранителни мазнини
110.52 Производство на сладолед
210.52.10 Сладолед
110.61 Производство на мелничарски продукти
210.61.11 Олющен ориз
210.61.11 Олющен ориз (карго или кафяв)
210.61.12 Ориз, полубланширан или бланширан, дори полиран или гланциран; ориз натрошен
210.61.12 Ориз бял (на който е премахната частично или изцяло плодовата и семенната обвивка); ориз натрошен
210.61.21 Брашно пшенично или брашно - смес от пшеница и ръж
210.61.22 Брашно от зърнени растения, различно от пшеничното или от брашното - смес от пшеница и ръж
210.61.22 Брашно от други зърнено-житни растения
210.61.23 Брашно и грис от сухи бобови растения, от корени или грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, или от плодове
210.61.24 Смеси и тесто за приготвяне на хлебни, сладкарски или бисквитни продукти
210.61.24 Смеси и тесто за приготвяне на хлебни, сладкарски или бисквитени продукти
210.61.31 Едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница
210.61.32 Едрозърнест и дребнозърнест грис от други зърнени растения; агломерати под формата на гранули от зърнени растения
210.61.32 Едрозърнест и дребнозърнест грис от други зърнено-житни растения; агломерати под формата на гранули от зърнено-житни растения
210.61.33 Зърна от зърнени растения, обработени по друг начин, готови за пряка консумация
210.61.33 Зърна от зърнено-житни растения, обработени по друг начин, готови за пряка консумация
210.61.40 Трици, отсевки и други видове отпадъци, получени при обработката на зърнени и бобови растения
210.61.40 Трици и други видове отпадъци, получени при обработката на зърнено-житни и бобови растения
110.62 Производство на нишесте и нишестени продукти
210.62.11 Нишесте; инулин; глутен от пшеница; декстрин и друго модифицирано нишесте
210.62.11 Нишесте; инулин; пшеничен глутен; декстрин и друго модифицирано нишесте
210.62.12 Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, на люспи, зърна или подобни форми
210.62.13 Глюкоза и сироп от глюкоза; фруктоза и сироп от фруктоза; инвертна захар и захарен сироп, н.д.
210.62.13 Глюкоза и сироп от глюкоза; фруктоза и сироп от фруктоза; инвертна захар; захар и захарни сиропи, н.д.
210.62.14 Царевично масло и неговите фракции, но не химически модифицирани
210.62.14 Царевично масло и неговите фракции
210.62.20 Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци
110.71 Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия
210.71.11 Хляб
210.71.11 Хляб, пресен
210.71.12 Пресни хлебни и сладкарски изделия
210.71.12 Тестени сладкарски и хлебни изделия с добавка на захар, пресни
110.72 Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия
210.72.11 Хрупкав хляб, сухар и подобни препечени продукти
210.72.11 Хрупкав хляб, сухар и подобни препечени изделия
210.72.12 Меденки, подсладени бисквити, вафли и гофрети
210.72.12 Меденки, сладки бисквити, вафли и гофрети
210.72.19 Други трайни хлебни и сладкарски изделия
210.72.19 Други сухи сладкарски изделия
110.73 Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия
210.73.11 Макарони, юфка и подобни макаронени изделия
210.73.12 Кус-кус
110.81 Производство на захар
210.81.11 Нерафинирана сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло в твърдо състояние
210.81.11 Сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло, в твърдо състояние
210.81.12 Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло и химически чиста захароза в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки
210.81.12 Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки
210.81.13 Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло с ароматизиращи или оцветяващи добавки; захар и сироп от клен
210.81.14 Меласи
210.81.14 Меласа
210.81.20 Резенки сухи от цвекло, отпадъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар
210.81.20 Резенки сухи от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар
110.82 Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
210.82.11 Какаова маса, дори обезмаслена
210.82.12 Масло, мазнина и течно масло, от какао
210.82.13 Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители
210.82.14 Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители
210.82.21 Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), във форми, пригодени за продажба на едро
210.82.22 Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), в други форми
210.82.23 Захарни изделия (вкл. бял шоколад), несъдържащи какао
210.82.24 Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп
110.83 Преработка на кафе и чай
210.83.11 Кафе, декофеинизирано или печено
210.83.12 Заместители на кафе, съдържащи кафе; екстракти, есенции и концентрати от кафе или от заместители на кафето; люспи и черупки от кафе
210.83.12 Заместители на кафе, екстракти, есенции и концентрати от кафе или от заместители на кафето; люспи и черупки от кафе
210.83.13 Зелен чай (неферментирал), черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай в опаковки със съдържание <= 3 кг
210.83.14 Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и продукти, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или мате
210.83.15 Билков чай
110.84 Производство на хранителни подправки и овкусители
210.84.11 Оцет и заместители на оцета
210.84.12 Сосове; комбинирани подправки и овкусители; синапено брашно и готова горчица
210.84.30 Сол за хранителни цели
110.85 Производство на готови ястия
210.85.11 Готови месни ястия
210.85.11 Готови ястия на базата на месо, субпродукти или кръв
210.85.12 Готови рибни ястия
210.85.12 Готови ястия на базата на риба, ракообразни и мекотели
210.85.13 Готови зеленчукови ястия
210.85.13 Готови ястия на базата на зеленчуци
210.85.14 Готови ястия, съдържащи основно макаронени изделия
210.85.14 Готови ястия на базата на макаронени изделия
210.85.19 Други готови ястия (вкл. замразени пици)
210.85.19 Други готови ястия
110.86 Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни
210.86.10 Детски, диетични и други хомогенизирани храни
210.86.10 Хомогенизирани и диетични храни
110.89 Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
210.89.11 Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони
210.89.11 Готови супи и бульони и препарати за тях
210.89.12 Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни или консервирани; птичи яйца с черупки, консервирани или варени; яйчен албумин
210.89.13 Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни организми; набухватели
210.89.14 Екстракти и сокове от месо, риба и водни безгръбначни
210.89.16 Готови нетрайни хранителни продукти - сандвичи, пресни пици и подобни
210.89.17 Хранителни добавки, предназначени за консумация от човека
210.89.19 Разнообразни хранителни продукти, н.д.
110.91 Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
210.91.10 Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, без брашно и агломерати от люцерна
210.91.20 Брашно и агломерати от люцерна
110.92 Производство на готови храни за домашни любимци
210.92.10 Готови храни за домашни любимци
111.01 Производство на спиртни напитки
211.01.10 Спиртни напитки
111.02 Производство на вина от грозде
211.02.11 Пенливи вина от прясно грозде
211.02.12 Вина от прясно грозде, без пенливи вина; ферментирала гроздова мъст
111.03 Производство на други ферментирали напитки
211.03.10 Други ферментирали напитки
111.04 Производство на други недестилирани алкохолни напитки
211.04.10 Вермут и други ароматизирани вина от прясно грозде
211.04.10 Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде
111.05 Производство на пиво
211.05.10 Пиво, без отпадъци от пивоварни
211.05.20 Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни
111.06 Производство на малц
211.06.10 Малц
111.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
211.07.11 Минерални и газирани води, неподсладени, нито ароматизирани
211.07.19 Други безалкохолни напитки
112.00 Производство на тютюневи изделия
212.00.12 Тютюн, обработен, частично или изцяло очистен от твърдите жилки
212.00.19 Други тютюневи изделия и заместители; "хомогенизирани" или "възстановени" тютюни; тютюневи екстракти (соуси)
212.00.19 Други тютюневи изделия и заместители, обработени; "хомогенизирани" или "възстановени" тютюни; тютюневи екстракти и сокове
113.10 Подготовка и предене на текстилни влакна
213.10.10 Мазнини от вълна (серей) и производни мастни вещества от нея, вкл. ланолин
213.10.10 Мазнина от вълна (серей), вкл. ланолин
213.10.21 Сурова коприна, "греж" (неусукана)
213.10.21 Сурова коприна (неусукана)
213.10.22 Вълна, прана, обезмаслена или карбонизирана, неподготвена за предене
213.10.22 Вълна, обезмаслена или карбонизирана, неподготвена за предене
213.10.23 Дреб от вълна или от фини животински косми
213.10.24 Вълна, фини или груби косми, подготвени за предене
213.10.24 Вълна, фини или груби животински косми, подготвени за предене
213.10.25 Памук, подготвен за предене
213.10.26 Юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп, рами), подготвени за предене
213.10.26 Юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами), подготвени за предене
213.10.29 Лен, коноп и други текстилни растителни влакна, подготвени за предене
213.10.31 Синтетични щапелни влакна, подготвени за предене
213.10.32 Изкуствени щапелни влакна, подготвени за предене
213.10.40 Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна
213.10.50 Прежди от вълна, от фини или груби животински косми
213.10.61 Прежди от памук (без шевните конци)
213.10.62 Шевни конци от памук
213.10.71 Прежди от лен
213.10.72 Прежди от коноп, юта или от други текстилни ликови или други растителни влакна; хартиени прежди
213.10.72 Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна; прежди от коноп или от други текстилни растителни влакна; хартиени прежди
213.10.81 Прежди от синтетични или изкуствени нишки, усукани или корд (без шевните конци и преждите с висока здравина от полиамидни, полиестерни и вискозни коприни), непригодени за продажба на дребно; прежди от синтетични или изкуствени нишки (без шевните конци), пригодени за продажба на дребно
213.10.81 Прежди от синтетични или изкуствени нишки, усукани или корд (без шевните конци, преждите с висока здравина от полиамидни, полиестерни или вискозни коприни), непригодени за продажба на дребно; прежди от синтетични или изкуствени нишки (без шевните конци), пригодени за продажба на дребно
213.10.82 Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно >= 85% от тези влакна
213.10.82 Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно >= 85 % от тези влакна
213.10.83 Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85% от тези влакна
213.10.83 Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85 % от тези влакна
213.10.84 Прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци)
213.10.85 Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки или щапелни влакна
113.20 Производство на тъкани
213.20.11 Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна
213.20.12 Тъкани от вълна, от фини или груби животински косми
213.20.12 Тъкани от щрайхгарна или камгарна вълна от фини или груби животински косми
213.20.13 Тъкани от лен
213.20.14 Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна (без лен, рами, коноп)
213.20.14 Тъкани от юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами)
213.20.19 Тъкани от коноп, рами или от други текстилни растителни влакна (без лен, юта и ликови); тъкани от хартиени прежди
213.20.19 Тъкани от коноп, рами или от други текстилни растителни влакна; тъкани от хартиени прежди
213.20.20 Тъкани от памук
213.20.31 Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични или изкуствени нишки
213.20.32 Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични щапелни влакна
213.20.33 Тъкани (без специалните) от прежди от изкуствени щапелни влакна
213.20.41 Тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани, тъфтинг изделия, ленти и ленти без вътък)
213.20.41 Тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани и ленти)
213.20.42 Хавлиени тъкани от памук
213.20.42 Хавлиени тъкани от памук (без ленти и ленти без вътък)
213.20.43 Хавлиени тъкани от други текстилни материали
213.20.43 Хавлиени тъкани от други текстилни материали (без ленти и ленти без вътък)
213.20.44 Тъкани със сплитка гаце (без превързочна марля, ленти и ленти без вътък)
213.20.45 Тъфтинг изделия (без килими и други подови настилки)
213.20.45 Тъфтинг изделия, без килими и други подови настилки
213.20.46 Тъкани от стъклени влакна (вкл. ленти)
213.20.46 Тъкани (вкл. ленти) от стъклени влакна
113.30 Облагородяване на прежди, платове и облекло
213.30.11 Услуги по избелване и багрене на влакна или прежди
213.30.11 Услуги по избелване и багрене на текстилни влакна и прежди
213.30.12 Услуги по избелване на платове и текстилни изделия, вкл. облекло
213.30.12 Услуги по избелване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло)
213.30.13 Услуги по багрене на платове и текстилни изделия, вкл. облекло
213.30.13 Услуги по багрене на платове и текстилни изделия (вкл. облекло)
213.30.14 Услуги по печатане на платове и текстилни изделия, вкл. облекло
213.30.19 Услуги по друго облагородяване на платове и текстилни изделия, вкл. облекло
213.30.19 Услуги по друго облагородяване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло)
113.91 Производство на плетени платове
213.91.11 Кадифета, плюшове (вкл. платове "с дълъг влас") и хавлиени платове, плетени
213.91.11 Кадифета, плюшове и хавлиени платове, плетени
113.92 Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло
213.92.11 Одеяла (без електрически одеяла)
213.92.11 Одеяла (без електрическите одеяла)
213.92.12 Спално бельо
213.92.13 Покривки и кърпи за маса
213.92.14 Кърпи за тоалет или за кухня
213.92.15 Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла
213.92.21 Амбалажни чували и торбички
213.92.22 Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове и други изделия за къмпинг
213.92.23 Парашути (вкл. управляеми парашути и парапланери) и ротошути; части и принадлежности за тях
213.92.24 Cпални чували; изделия за легла
213.92.29 Други конфекционирани текстилни изделия, вкл. шаблони за облекло
213.92.29 Други конфекционирани текстилни изделия (вкл. кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах, спасителни жилетки и колани)
113.93 Производство на килими и текстилни подови настилки
213.93.11 Килими от текстилни материали с навързан или ненавързан влас, дори конфекционирани
213.93.11 Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас
213.93.12 Тъкани килими и други тъкани подови настилки от текстилни материали (без тъфтинг и флок), вкл. килими, тъкани на ръка
213.93.12 Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, без тъфтинг и флок
213.93.13 Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг, дори конфекционирани
213.93.13 Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг
213.93.19 Други килими и подови настилки от текстилни материали (вкл. от филц), дори конфекционирани
213.93.19 Други килими и подови настилки от текстилни материали (вкл. от филц)
113.94 Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях
213.94.11 Канапи, въжета и дебели въжета
213.94.11 Канапи, въжета и дебели въжета от юта или от други текстилни ликови влакна
213.94.12 Мрежи; изделия от прежди, ленти, канапи, въжета, н.д.
113.95 Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло
213.95.10 Нетъкани текстилни изделия, без облекло
213.95.10 Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло
113.96 Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба
213.96.11 Метални и метализирани прежди
213.96.12 Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, н.д.
213.96.13 Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди и ленти, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или пластмаси
213.96.14 Тъкани, импрегнирани, промазани или покрити, н.д.
213.96.15 Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина от полиамиди, полиестери или вискозна коприна
213.96.16 Текстилни продукти и изделия за техническа употреба
213.96.16 Текстилни продукти и изделия за техническа употреба (вкл. фитили; нажежаващи се чорапчета, транспортни ленти или трансмисионни ремъци, тъкани за пресяване, прецеждане и филтриране)
213.96.17 Ленти; пасмантерийни и аналогични орнаментни изделия
113.99 Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде
213.99.11 Тюлове, мрежи "филе" и тъкани със завързани бримки; дантели на парче, на ленти или на мотиви
213.99.11 Тюлове и други мрежести тъкани, без изтъканите и плетени изделия; дантели на парчета, на ленти или на мотиви
213.99.12 Бродерии на парче, на ленти или на мотиви
213.99.12 Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви
213.99.13 Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани
213.99.14 Мъх от влакна, възли и пъпки от текстилни материали
213.99.14 Текстилни влакна с дължина <= 5 мм (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали
213.99.15 Обвити прежди и ленти; шенилна прежда; прежди "във верижка"
213.99.16 Ватирани текстилни изделия на парче
213.99.16 Ватирани текстилни изделия на парчета
213.99.19 Други текстилни изделия, н.д.
213.99.19 Друг текстил и изделия от текстил, н.д.
114.11 Производство на облекло от обработени меки кожи
214.11.10 Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи (без допълнения към облеклото, шапки, обувки)
214.11.10 Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи
114.12 Производство на работно облекло
214.12.11 Работни ансамбли и сака, за мъже или момчета
214.12.11 Работни ансамбли и сака за мъже
214.12.12 Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки и панталони до под коляното, за мъже или момчета
214.12.12 Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за мъже
214.12.21 Работни ансамбли и сака, за жени или момичета
214.12.21 Работни ансамбли и сака за жени
214.12.22 Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки и панталони до под коляното, за жени или момичета
214.12.22 Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за жени
214.12.30 Друго работно облекло
114.13 Производство на горно облекло, без работно
214.13.11 Палта, пелерини, анораци, блузони и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
214.13.11 Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
214.13.12 Кoстюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (без бански гащета), трикотажни или плетени, за мъже или момчета
214.13.12 Кoстюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
214.13.13 Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета
214.13.13 Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета
214.13.14 Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за жени или момичета
214.13.21 Палта, пелерини, анораци, шлифери, блузони и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
214.13.21 Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
214.13.22 Кoстюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
214.13.23 Сака, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
214.13.24 Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
214.13.31 Манта, пелерини, шлифери, анораци, блузони и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
214.13.31 Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
214.13.32 Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
214.13.33 Сака, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
214.13.34 Рокли, поли и поли-панталони, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
214.13.35 Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (без бански гащета), различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
214.13.35 Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
114.14 Производство на долно облекло
214.14.11 Ризи и ризи с къси ръкави, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
214.14.11 Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
214.14.12 Слипове и долни гащи, нощни ризи, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
214.14.12 Слипове и други долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
214.14.13 Блузи, ризи и шемизетки, трикотажни или плетени, за жени или момичета
214.14.13 Ризи и блузи, трикотажни или плетени, за жени или момичета
214.14.14 Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, домашни роби и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета
214.14.14 Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета
214.14.21 Ризи и ризи с къси ръкави, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
214.14.21 Ризи, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
214.14.22 Слипове и долни гащи, нощни ризи, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
214.14.22 Долни фланелки, слипове, долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
214.14.23 Ризи, блузи и шемизетки, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
214.14.23 Ризи и блузи, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
214.14.24 Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, домашни роби и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
214.14.24 Долни фланелки, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
214.14.30 Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени
114.19 Производство на друго облекло и допълнения за облекло
214.19.11 Облекло за бебета и допълнения за облекло, трикотажни или плетени
214.19.13 Ръкавици, трикотажни или плетени
214.19.21 Облекло за бебета и допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените
214.19.22 Горно спортно облекло, комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми, различни от трикотажните или плетените
214.19.22 Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, различно от трикотажното или плетеното
214.19.32 Облекло, конфекционирано от плетени платове, от филц или от нетъкани текстилни материали, импрегнирани или промазани
214.19.32 Облекло от филц или от нетъкани материали, дори импрегнирани или промазани; облекло от текстилни материали, импрегнирани или промазани
214.19.41 Щумпи и други форми за шапки
214.19.41 Щумпи и други форми за шапки, изплетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали
214.19.41 Щумпи и други форми за шапки, изплетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали
214.19.42 Шапки от филц, плетени или изработени чрез съединяване на ленти или конфекционирани от дантели на парчета; мрежи и филета за коса
214.19.42 Шапки от филц, изплетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, или конфекционирани от дантели на парчета; мрежи и филета за коса
214.19.43 Шапки от други материали (без каучук, пластмаси, филц, азбест, трикотажни или на парчета); ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, вътрешни предпазни приспособления, козирки и подбрадници за шапкарството
214.19.43 Шапки от други материали (без тези от филц, каучук, пластмаси, азбест и защитните); ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, козирки и подбрадници за шапкарството
114.20 Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи
214.20.10 Облекло, допълнения за облекло и други изделия от кожухарски кожи, без шапки
114.39 Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия
214.39.10 Класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия
214.39.10 Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени
115.11 Обработка на кожи без косъм; обработка и багрене на кожухарски кожи
215.11.21 Велурирани кожи (вкл. комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи)
215.11.22 Кожи с лаково, метализирано или друго покритие
215.11.31 Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, цели
215.11.32 Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, други
215.11.32 Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, различни от целите
215.11.33 Обработени кожи без косъм от коне, магарета, мулета или катъри
215.11.51 Обработени кожи без косъм от други животни
215.11.52 Възстановени кожи на базата на кожа
215.11.52 Възстановени кожи на базата на кожа или кожени влакна
115.12 Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия
215.12.11 Сарашки или седларски изделия за всякакви животни от всякакъв вид материали
215.12.11 Сарашки или седларски изделия за всякакви животни, от всякакъв вид материали
215.12.13 Каишки за ръчни часовници и части за тях от материали, различни от метал
215.12.13 Каишки за ръчни часовници (без металните) и части за тях
115.20 Производство на обувки
215.20.11 Непромокаеми обувки с ходила и горна част от каучук или пластмаси (без обувки със защитно метално бомбе)
215.20.11 Непромокаеми обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без обувки със защитно метално бомбе)
215.20.11 Непромокаеми обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без обувки със защитно метално покритие отпред)
215.20.12 Други обувки с ходила и горна част от каучук или пластмаси
215.20.12 Обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без непромокаеми или спортни обувки)
215.20.13 Обувки с горна част от естествени кожи
215.20.13 Обувки с горна част от естествена кожа (без спортни обувки, обувки със защитно метално бомбе и различни специални обувки)
215.20.13 Обувки с горна част от естествена кожа (без спортни обувки, обувки със защитно метално покритие отпред и различни специални обувки)
215.20.14 Обувки с горна част от текстилни материали (без спортни обувки)
215.20.21 Обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, тренировки и подобни
215.20.29 Други спортни обувки (без обувки за ски и сноуборд)
215.20.29 Други спортни обувки (без обувки за ски и за кънки за лед)
215.20.31 Обувки със защитно метално бомбе
215.20.31 Обувки със защитно метално покритие отпред
215.20.32 Дървени обувки, разнообразни специални обувки и други обувки, н.д.
215.20.32 Дървени обувки, различни специални обувки и други обувки, н.д.
215.20.40 Части за обувки от естествени кожи; подвижни вътрешни ходила, табан хастари и подобни изделия; гети, гамаши и подобни изделия и части за тях
215.20.40 Части за обувки от естествена кожа; сменяеми вътрешни ходила, табан хастари и подобни изделия; гети, гамаши и подобни изделия и части за тях
116.10 Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал
216.10.11 Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина
216.10.13 Дървени траверси за релсов път, неимпрегнирани
216.10.21 Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. паркетни дъски и фризи, несглобени)
216.10.21 Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от иглолистна дървесина
216.10.22 Дървесен талаш и дървесно брашно
216.10.22 Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от бамбук
216.10.23 Дървен материал на трески или на частици
216.10.23 Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от дървесина, различна от иглолистната и бамбука
216.10.24 Дървесен талаш и дървесно брашно
216.10.25 Дървен материал на парчета или на частици
216.10.31 Дървен материал, обработен с боя, креозот или други консерванти
216.10.32 Дървени траверси за релсов път, импрегнирани
216.10.39 Друг дървен материал, небичен надлъжно, само грубо нарязан или заоблен, вкл. цепени и заострени колове и колчета
216.10.39 Дървен материал, небичен надлъжно, само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит или обработен по някакъв друг начин, вкл. цепени и заострени колове и колчета
216.10.91 Услуги по обработване на дървесина: сушене, консервиране, импрегниране
216.10.91 Услуги по сушене, импрегниране или химическа обработка на дървен материал
116.21 Производство на фурнир и дървесни плочи
216.21.11 Шперплат, фурнировани плочи и подобна слоеста дървесина, от бамбук
216.21.11 Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от бамбук
216.21.12 Други шперплат, фурнировани плочи и подобна слоеста дървесина
216.21.12 Плочи от дървесни частици
216.21.13 Плочи от дървесни частици и подобни плочи, от дървесина или от други лигноцелулозни материали
216.21.13 Плочи, наречени "oriented strand board" (OSB), от дървесина
216.21.14 Плочи от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали
216.21.14 Други плочи от дървесина или от други лигноцелулозни материали
216.21.15 Плочи от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали
216.21.16 Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от иглолистна дървесина
216.21.17 Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, с най-малко един външен слой от тропическа дървесина
216.21.18 Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата
216.21.21 Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг надлъжно нарязан дървен материал, дори рендосан, шлифован или челно съединен, с дебелина <= 6 мм
216.21.21 "Уплътнен" дървен материал на блокове, плочи, дъски или профили
216.21.22 Уплътнен" дървен материал на блокове, плочи, дъски или профили
216.21.22 "Уплътнен" дървен материал на блокове, плочи, дъски или профили
216.21.22 Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина <= 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина
216.21.23 Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина <= 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от тропическа дървесина
216.21.23 Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина <= 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от тропическа дървесина
216.21.24 Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина <= 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата
116.22 Производство на сглобени паркетни плочи
216.22.10 Сглобени паркетни плочи
216.22.10 Сглобени плочи от дървен материал за подови покрития
116.23 Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството
216.23.11 Прозорци, двойни прозорци със съединени крила и техните каси, врати и техните каси и прагове, от дървен материал
216.23.11 Прозорци, френски прозорци и техните каси, врати и техните каси и прагове, от дървен материал
216.23.12 Кофражни платна, покривни шиндри и шейкове, от дървен материал
216.23.12 Кофражи за бетониране, покривни шиндри и шейкове, от дървен материал
216.23.19 Конструкции и детайли от дървен материал за строителството, н.д.
216.23.20 Сглобяеми конструкции от дървен материал
216.23.20 Сглобяеми постройки от дървен материал
116.24 Производство на опаковки от дървен материал
216.24.11 Обикновени палети, бокс палети, подпори за палети и други плоскости за товарене, от дървен материал
216.24.11 Обикновени палети, бокс палети и други товароносители, от дървен материал
216.24.12 Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия, от дървен материал
216.24.13 Други опаковки от дървен материал
216.24.13 Други опаковки от дървен материал и части за тях
116.29 Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене
216.29.11 Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки, калъпи и опъвачи за обувки, заготовки за лули, от дървен материал
216.29.12 Съдове и прибори за сервиране или за кухня, от дървен материал
216.29.13 Дървени изделия с гравюри или инкрустации; кутии за бижута, статуетки и други изделия за украса, от дървен материал
216.29.15 Пелети и брикети от пресовани и агломерирани дървени и растителни отпадъци и остатъци
216.29.21 Естествен корк, обелен или представен под формата на блокове, плочи, листове или ленти; отпадъци от корк; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк
216.29.21 Естествен корк, обелен или представен под формата на блокове, плочи, листове или ленти; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк; отпадъци от корк
216.29.22 Изделия от естествен корк
216.29.23 Блокове, плочи, листове и ленти; плочки във всякаква форма; плътни цилиндри, от агломериран корк
216.29.24 Агломериран корк; изделия от агломериран корк, н.д.
216.29.25 Изделия от слама или от други материали за плетене, кошничарски изделия
117.11 Производство на влакнести полуфабрикати
217.11.11 Химична дървесна маса за разтваряне
217.11.12 Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, без масата за разтваряне
217.11.12 Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне
217.11.13 Химична дървесна маса, сулфитна, без масата за разтваряне
217.11.13 Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне
217.11.14 Механична и полухимична дървесна маса; влакнести полуфабрикати, получени от хартия или картон за рециклиране или от други влакнести целулозни материали
217.11.14 Механична и полухимична дървесна маса; влакнести маси от целулозни материали, различни от дървесните
217.11.14 Механична и полухимична дървесна маса; влакнести маси от целулозни материали, различни от дървесните
117.12 Производство на хартия и картон
217.12.11 Вестникарска хартия на роли или на листа
217.12.12 Хартия и картон, ръчно отлети
217.12.12 Хартия и картон, ръчно отляти
217.12.13 Основи от хартия и картон за светло-, топло-, електрочувствителна хартия или картон; основи от хартия за тапети
217.12.14 Хартия и картон, за писане, печатане или други графични цели
217.12.20 Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия, на салфетки; целулозна вата и листов материал от целулозни влакна
217.12.20 Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия или за салфетки; целулозна вата и листов материал от целулозни влакна
217.12.31 Крафтлайнер, неизбелен, непокрит
217.12.32 Крафтлайнер, избелен, непокрит
217.12.33 Полухимична хартия за навълняване
217.12.33 Полухимична хартия за навълняване "флутинг"
217.12.34 Друга хартия за навълняване, наречена "флутинг", вкл. получена от рециклирани влакна
217.12.34 Хартия за навълняване "флутинг", различна от полухимичната
217.12.35 Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит
217.12.41 Крафтхартия и крафткартон, непокрити; крафтхартия за торби, крепирана или навълнена
217.12.41 Крафт хартия и крафт картон, непокрити; крафт хартия за торби, крепирана или навълнена
217.12.42 Сулфитна амбалажна хартия и други непокрити хартия и картон (без тези за писане, печатане или други графични цели)
217.12.42 Сулфитна амбалажна хартия и друга непокрита хартия и картон (без тези за писане, печатане или други графични цели)
217.12.43 Филтърни и филцови хартия и картон
217.12.43 Филтърна хартия и картон; филцова хартия
217.12.44 Цигарена хартия, ненарязана по формат (без тази на листчета, на тръбички и на роли с широчина <= 5 см)
217.12.51 Крафтхартия и крафткартон, сиви от вътрешната страна, непокрити
217.12.51 Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, непокрити
217.12.59 Други крафтхартия и крафткартон, непокрити
217.12.59 Друга крафт хартия и крафт картон, непокрити
217.12.60 Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия "кристал" и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли или на листа
217.12.71 Композитни хартия и картон (вкл. от слама), непокрити, неимпрегнирани, на роли или на листа
217.12.71 Композитна хартия и картон, непокрити, неимпрегнирани, на роли или на листа
217.12.72 Хартия и картон, крепирани, навълнени, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листа
217.12.73 Хартия и картон, използвани за писане, печатане или други графични цели, покрити с каолин или други неорганични вещества
217.12.73 Хартия и картон за писане, печатане или за други графични цели, покрити с каолин или други неорганични вещества
217.12.74 Крафтхартия, покрита с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели)
217.12.74 Крафт хартия, покрита с каолин или други неорганични вещества (без тази за писане, печатане или други графични цели)
217.12.75 Крафткартон, покрит с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели)
217.12.75 Крафт картон, покрит с каолин или други неорганични вещества (без този за писане, печатане или други графични цели)
217.12.76 Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли или на листа
217.12.76 Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина > 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение
217.12.77 Хартия и картон, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна, импрегнирани, покрити, повърхностно оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листа
217.12.78 Крафтхартия и крафткартон, сиви от вътрешната страна, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели)
217.12.78 Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели)
217.12.79 Други крафтхартия и крафткартон, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели)
217.12.79 Друга крафт хартия и крафт картон, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели)
117.21 Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
217.21.11 Вълнообразeн картон (велпапе) на роли или на листа
217.21.12 Торби, пликове и кесии, от хартия или картон
217.21.12 Торби, пликове и кесии от хартия или картон
217.21.13 Кутии и кашони от вълнообразен картон
217.21.14 Сгъваеми кутии и картонени изделия, от невълнообразни хартия или картон
217.21.14 Сгъваеми кутии и картонени изделия от невълнообразни хартия или картон
217.21.15 Други опаковки от хартия, картонени изделия за канцеларии или магазини
117.22 Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
217.22.11 Тоалетна хартия, носни кърпички, кърпички за подсушаване на ръцете, салфетки за почистване на грим, покривки и салфетки за маса, от хартиена маса, хартия, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна
217.22.12 Дамски превръзки и тампони, бебешки пелени и подобни хигиенни изделия, облекло и допълнения за него, от хартиена маса, хартия, целулозна и текстилна вата или листов материал от целулозни влакна
217.22.13 Табли, чинии, чаши и подобни изделия, от хартия или картон
217.22.13 Табли, чинии, чаши и подобни изделия от хартия или картон
117.23 Производство на канцеларски материали от хартия и картон
217.23.11 Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други хартии за копиране или типографска хартия (различни от тези на роли), комплекти от восъчни (циклостилни) листа и офсетни плаки от хартия, дори в кутии
217.23.11 Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина <= 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните <=36 см, а другата <= 15 см, в несгънато положение; комплекти от восъчни (циклостилни) листа и офсетни плаки от хартия, дори в кутии
217.23.11 Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина <= 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните <=36 см, а другата <= 15 см, в несгънато положение; комплекти от восъчни (циклостилни) листа и офсетни плаки от хартия, дори в кутии
Изчисти избраните
Времева разбивка*
(0/14) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Бележки към справката
 • 11 Поради специфичния характер на изследването, публикуваните данни подлежат на непрекъснато преразглеждане и актуализиране с цел подобряване качеството на разпространяваните данни.
 • 22 - няма случай
 • 33 .. - конфиденциални данни
 • 44 х - поради естеството на данните не може да има случай
 • 55 Продажби общо-включва продадената промишлена продукция, произведена за собствена сметка и продадена промишлена продукция по договор за изработка на ишлеме от ишлемодателя през отчетния период
 • 66 За продукти от клас 10.51 по КИД-2008 "Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед" данни се събират и предоставят от МЗ
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Показатели
Текст
Код
Текст и код
Класификация на промишлената продукция
Текст
Код
Текст и код
Времева разбивка
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Класификация на промишлената продукция
Мерни единици
Показатели
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!