РАЗХОДИ НА СЕКТОР “ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ” ПО ФУНКЦИИ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ФУНКЦИИТЕ НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ (КОФОГ)1, 2, 3, 4
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Държавно управление - разходи
(0/13) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1Общо разходи
2Бруто капиталообразуване
3в т.ч. бруто образуване на основен капитал
2Придобиване минус намaлeние на нефинансови непроизведени активи
2Компенсация на наетите
2Субсидии
2Доход от собственост
2Социални помощи без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата
2Междинно потребление
2Други данъци върху производството, Текущи данъци върху дохода, имуществото и други, Корекция в измененнието на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове
2Други текущи трансфери
3Капиталови трансфери
2Разходи за крайно потребление
Изчисти избраните
Класификация на функциите на държавното управление
(0/11) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Общо
Общофункционално управление на държавата
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Дейности в областта на икономиката
Опазване на околната среда
Жилищна и градоустройствена политика
Здравеопазване
Развлечения, култура и религия
Образование
Социално осигуряване и подпомагане
Изчисти избраните
Времева разбивка
(0/27) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Бележки към справката
 • 1M - няма случай
 • 2L - липсват данни
 • 3О - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка
 • 4Данните за компонентите Доход от собственост, Други текущи трансфери и Капиталови трансфери са консолидирани вътре в подсекторите, а не между самите подсектори.
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Държавно управление - разходи
Текст
Код
Текст и код
Класификация на функциите на държавното управление
Текст
Код
Текст и код
Времева разбивка
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Държавно управление - разходи
Мерни единици
Класификация на функциите на държавното управление
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!