ГОДИШНИ ДАННИ ЗА БИЗНЕС ДЕМОГРАФИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ВИД НА ПРАВНАТА ФОРМА (2010 - 2020)1, 2, 3, 4
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Показатели*
(0/9) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Съвкупност на активните предприятия в година t
Брой на новородените предприятия в година t
Брой на умрелите предприятия в година t
Брой на заетите лица в съвкупността на активните предприятия в година t
Брой на наетите лица в съвкупността на активните предприятия в година t
Брой на заетите лица в съвкупността на новородените предприятия в година t
Брой на наетите лица в съвкупността на новородените предприятия в година t
Брой на заетите лица в съвкупността на умрелите предприятия в година t
Брой на наетите лица в съвкупността на умрелите предприятия в година t
Изчисти избраните
SBS_ANNEX_IX_NACE_Rev2*
(0/193) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1B-S_X_K642 Промишленост, строителство и услуги (с изключение на дейсностите на холдингови дружества)
2B-N_X_K642 Бизнес услуги (с изкл. на дейностите на холдингови дружества)
3B-E Индустрия (с изкл. на строителството)
4B Добивна промишленост
4C Преработваща промишленост
5C10-C12 Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
5C13_C14 Производство на текстил, изделия от текстил и облекло
5C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
5C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
5C17_C18 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон; печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
5C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
5C20_C21 Производство на химични и лекарствени продукти
5C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
5C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
5C24_C25 Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване
5C26_C27 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; производство на електрически съоръжения
5C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
5C29_C30 Производство на превозни средства
5C31_C32 Производство на мебели; производство, некласифицирано другаде
5C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
4D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
4E Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
3F Строителство
3G-N_X_K642 Дейности в областа на услугите, с изкл. на дейността на холдингови дружества
4G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
5G45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
5G46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
5G47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
6G471 Търговия на дребно в неспециализирани магазини
6G472 Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
6G473 Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
6G474 Търговия на дребно в специализирани магазини с компютърна и комуникационна техника и битова електроника
6G475 Търговия на дребно в специализирани магазини с текстил, железария, стоки за обзавеждане и битови електроуреди
6G476 Търговия на дребно в специализирани магазини със стоки, предназначени за свободното време
6G477 Търговия на дребно в специализирани магазини с други нехранителни стоки
6G478 Търговия на дребно на открити щандове и пазари
6G479 Търговия на дребно извън търговски обекти
4H Транспорт, складиране и пощи
5H49 Сухопътен транспорт
5H50 Воден транспорт
5H51 Въздушен транспорт
5H52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
5H53 Пощенски и куриерски дейности
4I Хотелиерство и ресторантьорство
5I55 Хотелиерство
5I56 Ресторантьорство
4J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
5J58 Издателска дейност
5J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
5J60 Радио- и телевизионна дейност
5J61 Далекосъобщения
5J62 Дейности в областта на информационните технологии
6J620 Дейности в областта на информационните технологии
7J6201 Компютърно програмиране
7J6202 Консултантска дейност по информационни технологии
7J6203 Управление и обслужване на компютърни средства и системи
7J6209 Други дейности в областта на информационните технологии
5J63 Информационни услуги
4K_X_K642 Финансови и застрахователни дейности, с изкл. на дейността на холдингови дружества
5K64_X_K642 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане, допълнително пенсионно осигуряване и дейността на холдингови дружества
5K65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване
5K66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането
4L Операции с недвижими имоти
5L68 Операции с недвижими имоти
6L681 Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
7L6810 Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
6L682 Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
7L6820 Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
6L683 Посредническа дейност по операции с недвижими имоти
7L6831 Дейност на агенции за недвижими имоти
7L6832 Управление на недвижими имоти
4M Професионални дейности и научни изследвания
5M69 Юридически и счетоводни дейности
6M691 Юридически дейности
7M6910 Юридически дейности
6M692 Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации
7M6920 Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации
5M70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
6M701 Дейност на централни офиси
7M7010 Дейност на централни офиси
6M702 Консултантски дейности в областта на управлението
7M7021 Консултантска дейност по връзки с обществеността
7M7022 Консултантска дейност по стопанско и друго управление
5M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
6M711 Архитектурни и инженерни дейности
7M7111 Архитектурни дейности
7M7112 Инженерни дейности и технически консултации
6M712 Технически изпитвания и анализи
7M7120 Технически изпитвания и анализи
5M72 Научноизследователска и развойна дейност
6M721 Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки
7M7211 Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите
7M7219 Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите
6M722 Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки
7M7220 Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки
5M73 Рекламна дейност и проучване на пазари
6M731 Рекламна дейност
7M7311 Дейност на рекламни агенции
7M7312 Дейности по продажба на медийно време и място за реклама
6M732 Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
7M7320 Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
5M74 Други професионални дейности
6M741 Специализирани дейности в областта на дизайна
7M7410 Специализирани дейности в областта на дизайна
6M742 Дейности в областта на фотографията
7M7420 Дейности в областта на фотографията
6M743 Преводаческа дейност
7M7430 Преводаческа дейност
6M749 Други професионални дейности, некласифицирани другаде
7M7490 Други професионални дейности, некласифицирани другаде
5M75 Ветеринарномедицинска дейност
6M750 Ветеринарномедицинска дейност
7M7500 Ветеринарномедицинска дейност
4N Административни и спомагателни дейности
5N77 Даване под наем и оперативен лизинг
6N771 Даване под наем и оперативен лизинг на автомобили
7N7711 Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач
7N7712 Даване под наем и оперативен лизинг на тежкотоварни автомобили, без водач
6N772 Даване под наем и оперативен лизинг на лични и домакински вещи
7N7721 Даване под наем и оперативен лизинг на оборудване и екипировка за спорт и развлечения
7N7722 Даване под наем на видеокасети и дискове
7N7729 Даване под наем и оперативен лизинг на други лични и домакински вещи
6N773 Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение
7N7731 Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за селското и горско стопанство, без оператор
7N7732 Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за строителството, без оператор
7N7733 Даване под наем и оперативен лизинг на офис мебели и техника (вкл. компютри), без оператор
7N7734 Даване под наем и оперативен лизинг на плавателни съдове, без екипаж
7N7735 Даване под наем и оперативен лизинг на въздухоплавателни средства, без екипаж
7N7739 Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирани другаде
6N774 Оперативен лизинг на интелектуална собственост и сходни продукти, без обектите на авторско право
7N7740 Оперативен лизинг на интелектуална собственост и сходни продукти, без обектите на авторско право
5N78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
6N781 Посредническа дейност на агенции по наемане на работа
7N7810 Посредническа дейност на агенции по наемане на работа
6N782 Предоставяне на работна сила за временна заетост
7N7820 Предоставяне на работна сила за временна заетост
6N783 Други дейности по предоставяне на работна сила
7N7830 Други дейности по предоставяне на работна сила
5N79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
6N791 Туристическа агентска и операторска дейност
7N7911 Туристическа агентска дейност
7N7912 Туроператорска дейност
6N799 Други дейности, свързани с пътувания и резервации
7N7990 Други дейности, свързани с пътувания и резервации
5N80 Дейности по охрана и разследване
6N801 Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност
7N8010 Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност
6N802 Дейности в областта на технически системи за сигурност
7N8020 Дейности в областта на технически системи за сигурност
6N803 Дейности по разследване и издирване
7N8030 Дейности по разследване и издирване
5N81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
6N811 Комплексно обслужване на сгради
7N8110 Комплексно обслужване на сгради
6N812 Дейности по почистване
7N8121 Неспециализирано вътрешно почистване на сгради
7N8122 Специализирано почистване на сгради и промишлени обекти
7N8129 Други дейности по почистване
6N813 Оформяне и поддържане на озеленени площи
7N8130 Оформяне и поддържане на озеленени площи
5N82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
6N821 Административни и спомагателни офис дейности
7N8211 Комбинирани административни офис дейности
7N8219 Размножаване, изготвяне на документи и други специализирани помощни офис дейности
6N822 Дейност на телефонни центрове за услуги
7N8220 Дейност на телефонни центрове за услуги
6N823 Организиране на конгреси и търговски изложения
7N8230 Организиране на конгреси и търговски изложения
6N829 Спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде
7N8291 Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация
7N8292 Дейности по опаковане и пакетиране
7N8299 Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, некласифицирано другаде
2ICT_T ИКТ общо (КИД 2008: 261+262+263+264+268+951+465+582+61+62+631)
3ICT_M ИКТ-Производство (КИД 2008: 261 + 262 + 263 + 264 + 268)
3ICT_S ИКТ услуги (КИД 2008: 951+465+582+61+62+631)
3ICT_W ИКТ търговия на едро (КИД 2008: 465)
2P-S Образование; хуманно здравеопазване и социална работа; култура, спорт и развлечения; други дейности
3P-S_X_S94 Образование; хуманно здравеопазване и социална работа; Култура, спорт и развлечения; Други дейности, с изключение на дейностите на организации с нестопанска цел
3P Образование
4P85 Образование
3Q Хуманно здравеопазване и социална работа
4Q86 Хуманно здравеопазване
4Q87 Медико-социални грижи с настаняване
4Q88 Социална работа без настаняване
3R Култура, спорт и развлечения
4R90 Артистична и творческа дейност
4R91 Други дейности в областта на културата
4R92 Организиране на хазартни игри
4R93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
3S Други дейности
4S94 Дейности на организации с нестопанска цел
4S95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
4S96 Други персонални услуги
Изчисти избраните
Правна форма*
(0/4) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Еднолични търговци
Дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества
Партньорство и други правни форми
ОБЩО
Изчисти избраните
Времева разбивка*
(0/11) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Бележки към справката
 • 1Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008).
 • 2За сектор К - "Финансови и застрахователни дейности" е изключен клас 64.2 (Дейност на холдингови дружества).
 • 3Броят на умрелите предприятия, броят на заетите и броят на наетите лица в съвкупността на умрелите предприятия за последните две референтни години са неокончателни данни.
 • 4.. - Конфиденциална информация.
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Показатели
Текст
Код
Текст и код
SBS_ANNEX_IX_NACE_Rev2
Текст
Код
Текст и код
Правна форма
Текст
Код
Текст и код
Времева разбивка
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Големина на групата според броя на наетите лица
SBS_ANNEX_IX_NACE_Rev2
Правна форма
NUTS
Показатели
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!