СЕКТОРНИ НЕФИНАНСОВИ СМЕТКИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ1
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Ресурс, използване и балансиращи статии
(0/3) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
ИЗПОЛЗВАНЕ
РЕСУРС
БАЛАНСИРАЩИ СТАТИИ
Изчисти избраните
Годишни секторни сметки
(0/128) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Междинно потребление
Износ на стоки и услуги
Износ на стоки
Износ на услуги
Крайно потребление
Индивидуално потребление
Колективно потребление
Бруто капиталообразуване
Бруто образуване на основен капитал
Изменение на запасите
Придобивания минус намаление на ценности
Компенсация на наетите
Работна заплата
Осигурителни вноски на работодателите
Данъци върху производството и вноса
Данъци върху продуктите
Други данъци върху производството
Субсидии
Субсидии върху продуктите
Други субсидии върху производството
Доход от собственост
Лихви
Разпределен доход на корпорациите
Дивиденти
Доход на квазикорпорациите, разпределен на собствениците им
Реинвестирани преки чуждестранни инвестиции
Други приходи от инвестиции
Рента
Лихви преди разпределение на ФИЗИМ
Текущи данъци върху доходите, имуществото и т.н.
Данъци върху дохода
Други текущи данъци
Социално осигурителни вноски и помощи
Нетни социално осигурителни вноски
Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите
Условни осигурителни вноски за сметка на работодателите
Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата
Добавки към осигурителните вноски за сметка на домакинствата
Такси за обслужване на схеми за социално осигуряване
Социални плащания, различни от социалните трансфери в натура
Социални трансфери в натура
Социални трансфери в натура - от непазарни производители
Социални трансфери в натура - покупки от пазарни производители
Други текущи трансфери
Нетни премии по общо застраховане
Обезщетения по общо застраховане
Текущи международни трансфери
Разни текущи трансфери
ДДС и БНД - Собствени ресурси на ЕС
Корекция в изменение на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове
Капиталови трансфери, платими
Капиталови данъци, платими
Инвестиционни субсидии, платими
Други капиталови трансфери, платими
Потребление на основен капитал
Придобиване минус намаление на непроизведени активи
Продукция
Пазарна продукция
Продукция за собствено крайно потребление
Непазарна продукция
Внос на стоки и услуги
Внос на стоки
Внос на услуги
Компенсация на наетите
Работна заплата
Осигурителни вноски на работодателите
Данъци върху производството и вноса
Данъци върху продуктите
Данък добавена стойност (ДДС)
Данъци и мита върху вноса, без ДДС
Данъци върху продуктите, без ДДС и мита върху вноса
Други данъци върху производството
Субсидии
Субсидии върху продуктите
Други субсидии върху производството
Данъци минус субсидии върху продуктите
Доход от собственост
Лихви
Разпределен доход на корпорациите
Дивиденти
Доход на квазикорпорациите, разпределен на собствениците им
Реинвестирани преки чуждестранни инвестиции
Доход от инвестиции за разпределяне на притежателите на застрахователни полици
Рента
Лихви преди разпределение на ФИЗИМ
Текущи данъци върху доходите и имуществото
Данъци върху дохода
Други текущи данъци
Социално осигурителни вноски и помощи
Нетни социално осигурителни вноски
Фактически осигурителни вноски за сметка на работодателите
Условни осигурителни вноски за сметка на работодателите
Фактически осигурителни вноски за сметка на домакинствата
Добавки към осигурителните вноски за сметка на домакинствата
Такси за обслужване на схеми за социално осигуряване
Социални помощи, различни от социалните трансфери в натура
Социални трансфери в натура
Социални трансфери в натура - от непазарни производители
Социални трансфери в натура - покупки от пазарни производители
Други текущи трансфери
Нетни премии по общо застраховане
Обезщетения по общо застраховане
Текущи международни трансфери
Разни текущи трансфери
ДДС и БНД - Собствени ресурси на ЕС
Корекция в изменение на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове
Капиталови трансфери, полуени
Капиталови данъци, получени
Инвестиционни субсидии, получени
Други капиталови трансфери, получени
Потребление на основен капитал
Общо приходи на Държавно управление
Брутен вътрешен продукт
Нетен вътрешен продукт
Външнотърговско салдо на стоки и услуги
Текущо външно салдо
Брутна добавена стойност
Нетна добавена стойност
Опериращ излишък + смесен доход (бруто)
Опериращ излишък, бруто
Смесен доход, бруто
Предприемачески доход, бруто
Баланс на първичните доходи, бруто / Национален доход, бруто
Разполагаем доход, бруто
Коригиран разполагаем доход, бруто
Спестяване, бруто
Изменение в нетната стойност, дължащо се на спестяване и капиталови трансфери
Нето предоставени (+) /получени (-) заеми
Изчисти избраните
Класификация по институционални сектори ESA 2010
(0/7) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Общо за икономиката
Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Държавно управление
Домакинства
Нетърговски организации обслужващи домакинствата
Останал свят
Изчисти избраните
Времева разбивка
(0/21) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Бележки към справката
 • 1Данните не включват ревизията на основните макроикономически индикатори от м.октомври 2021 г.
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Ресурс, използване и балансиращи статии
Текст
Код
Текст и код
Годишни секторни сметки
Текст
Код
Текст и код
Класификация по институционални сектори ESA 2010
Текст
Код
Текст и код
Времева разбивка
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Ресурс, използване и балансиращи статии
Годишни секторни сметки
Мерни единици
Класификация по институционални сектори ESA 2010
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!