Брутен вътрешен продукт (БВП) - ЕСС 2010 национално ниво
Годишни данни
Тримесечни данни
Тримесечни сезонно изгладени данни
Брутен вътрешен продукт (БВП) - ЕСС 2010 регионално ниво
Годишни данни
Брутен национален доход (БНД) - национално ниво
Брутен национален доход (БНД) - национално ниво
Държавна финансова статистика
Държавен дефицит/излишък и дълг
Годишни сметки на “Държавно управление”
Тримесечни сметки на "Държавно управление"
Заети лица, отработени човекочасове и производителност на труда - ЕСС 2010 национално ниво
Годишни данни
Тримесечни данни
Заети лица, отработени човекочасове и производителност на труда - ЕСС 2010 регионално ниво
Годишни данни
Потребителски цени
Индекси на потребителските цени (ИПЦ)
Хармонизирани индекси на потребителските цени (ХИПЦ)
Индекси на цените на малка по състав кошница (ИЦМК)
Програма за европейски сравнения - данни за производство на паритети на покупателната способност
Статистика на цените на жилища
Индекси на цените на жилища (ИЦЖ), национално ниво
Индекси на цените на жилища (ИЦЖ), регионално ниво
Показатели за продажбите на жилища (ППЖ) според стойността на продажбите, национално ниво
Показатели за продажбите на жилища (ППЖ) според стойността на продажбите, регионално ниво
Показатели за продажбите на жилища (ППЖ) според броя на продажбите, национално ниво
Показатели за продажбите на жилища (ППЖ) според броя на продажбите, регионално ниво
Индекси на цените на жилищата, обитавани от техните собственици (ИЦЖОС)
Пазарни цени на жилища
Секторни нефинансови сметки по институционални сектори
Годишни данни
Тримесечни данни
Таблици "Ресурс-използване"
Годишни данни
Финансови национални сметки
Годишни финансови сметки
Цени и икономически сметки в селското стопанство
Икономически сметки за селското стопанство
Цени на производител в селското стопанство
Индекси на стоките и услугите за текущо потребление в селското стопанство
Индекс на стоките и услугите с инвестиционно предназначение
Регионални икономически сметки за селското стопанство
Цени на земеделската земя и рентата
Цени и индекси в горското стопанство
Цени на производител в горското стопанство
Индекси на цени на производител в горското стопанство

Няма данни
Няма данни
Няма данни
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!