Население - демография, миграция и прогнози
Раждаемост
Смъртност
Таблици за смъртност
Брачност и бракоразводност
Вътрешна миграция
Външна миграция
Население
Прогнози за населението
Образование и учене през целия живот
Детски градини (предучилищно образование)
Основно и средно образование (начално, прогимназиално и гимназиално)
Висше образование (степени „професионален бакалавър", „бакалавър", „магистър", „доктор”)
Професионално обучение в центровете за професионално обучение (ЦПО) и в професионални гимназии и колежи
Разходи за образование
Продължаващо професионално обучение на заетите лица
Образование и обучение на възрастни
Култура
Издателска дейност - книги, вестници и списания
Библиотеки
Кина
Филмово производство
Радиопрограмна дейност
Телевизионна програмна дейност
Сценични изкуства
Музеи
Читалища
Участие на населението на възраст 25-64 години в културни дейности и събития
Доходи, разходи и потребление на домакинствата
Общ доход - тримесечни данни
Oбщ доход - годишни данни
Паричен доход - тримесечни данни
Паричен доход - годишни данни
Общ разход - тримесечни данни
Общ разход - годишни данни
Паричен разход - тримесечни данни
Паричен разход - годишни данни
Потребление - тримесечни данни
Потребление - годишни данни
Жилищни условия на домакинствата
Снабденост на домакинствата със стоки за дълготрайна употреба
Средни цени и купени количества основни стоки от домакинствата
Покупателна способност
Здравеопазване
Система на здравни сметки (SHA 1.0)
Система на здравни сметки (SHA 2011)
Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения
Домове за медико-социални грижи за деца
Детски ясли
Умирания по причини и смъртност по причини
Европейско здравно интервю (2008)
Европейско здравно интервю (2014)
Европейско здравно интервю (2019)
Пазар на труда
Годишна статистика на заетостта и разходите за труд
Краткосрочна статистика на заетостта и разходите за труд
Краткосрочна бизнес статистика
Наблюдение на работната сила - тримесечни данни
Наблюдение на работната сила - годишни данни
Наблюдение на работната сила - допълнителен модул "Съвместяване на работа със семеен живот" - 2010 година
Наблюдение на работната сила - допълнителен модул "Заетост на хората с увреждания" - 2011 година
Наблюдение на работната сила - допълнителен модул "Преход от работа към пенсиониране" - 2012 година
Наблюдение на работната сила - допълнителен модул "Трудови злополуки и други здравни проблеми, свързани с работата" - 2013 година
Структурна (четиригодишна) статистика на възнагражденията и разходите за труд
Социално включване и условия на живот (SILC)
Индикатори за бедност и социално включване – методологически бележки
Монетарна бедност
Монетарна бедност за възрастните (60+; 75+)
Работещи бедни
Разпределение на доходите
Материални лишения
Материални и социални лишения
Интензитет на икономическа активност
Население в риск от бедност и социално изключване (Европа 2020)
Население в риск от бедност и социално изключване (Европа 2030)
Социална защита (ESSPROS)
Приходи за социална защита
Разходи за социална защита
Изплатени обезщетения по функции
Престъпност и правосъдие
Престъпления, обвиняеми и осъдени лица
Престъпления, завършили с осъждане и осъдени лица по местоизвършване на престъплението
Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните 
Насилие, основано на пол (EU-GBV, 2021)
Жилищен фонд
Краткосрочна статистика на жилищните сгради
Жилищен фонд

Няма данни
Няма данни
Няма данни
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!