Енергетика
Производство и доставки на енергийни продукти
Цени на електрическата енергия и природния газ за индустрията и домакинствата
Комбинирани съоръжения за електрическа енергия и топлинна енергия
Общ енергиен баланс
Районни отоплителни и охладителни системи
Околна среда
Емисии на вредни вещества в атмосферата
Дълготрайни материални активи с екологично предназначение
Отпадъци от икономическа дейност
Битови отпадъци
Отпадъци от опаковки
Разходи за опазване и възстановяване на околната среда
Подземни запаси
Екологични данъци и такси
Регистрирани шумови нива
Статистика на водите
Защитени територии и обекти по категории общо за страната

Няма данни
Няма данни
Няма данни
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!